کارگاه های تخصصی داروسازی

کارگاه های تخصصی داروسازی ویژه جشنواره ملی جابر بن حیان

فهرست کارگاه ها تا 15 شهریور ماه درج می گردد.

تغییرات در ظاهر سایت جشنواره
سایت جشنواره ملی داروسازی کشور توسط استودیو فناوری های نوین طراحی شده است.
وب سایت استودیو