گروه های هدف

گروه های هدف جشنواره ملی جابر بن حیان

  • داروسازی
  • پزشکی عمومی
  • شیمی دارویی
  • بیوتکنولوژی پزشکی - دارویی - میکروبی
  • بیوانفورماتیک
  • بیوشیمی بالینی
  • ژنتیک انسانی
  • زیست شناسی (گرایش های ژنتیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، گیاه شناسی، میکروبیولوژی)

گروه های هدف جهت ارسال آثار به جشنواره، ارتباطی با گروه های هدف بازآموزی ندارد و برای دریافت اطلاعات بیشتر از امتیاز بازآموزی باید در کارگاه ها، همایش ها و کنگره های جانبی جشنواره شرکت نمایید.

تغییرات در ظاهر سایت جشنواره
سایت جشنواره ملی داروسازی کشور توسط استودیو فناوری های نوین طراحی شده است.
وب سایت استودیو